SUNS Sunndal Næringsselskap

Sunndal Næringsselskap – SUNS – er et utviklingsselskap som i over 25 år har arbeidet med bedriftsrettet næringsutvikling i Sunndal. Sunndal kommune grunnfinansierer driften og er hovedaksjonær i selskapet. Sunndal Næringsforening er en viktig samarbeidspartner og er nest største eier.

Næringsplana, som er vedtatt av Sunndal kommunestyre, er styrende for arbeidet i SUNS. Selskapets oppbygging, organisering og drift for øvrig, ivaretas av selskapets egne organ.

SUNS har i dag fire ansatte og en lærling. Selskapet er lokalisert i Aura Næringshage og har et tett samarbeid med daglig leder i Næringshagen.

En av oppgavene til SUNS er å utføre førstelinjetjeneste for etablererveiledning i Sunndal i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune (hoppid.no). For øvrig er selskapets formål å arbeide for å fremme næringslivet i Sunndal kommune, ved bl.a. å bidra til etableringer av ny virksomhet og utvikling av eksisterende virksomhet. Dette skal skje ved bruk av de økonomiske midlene selskapet rår over. I tillegg skal SUNS delta i andre selskaper som har som formål å utvikle næringslivet i kommunen.

SUNS – En pådriver for næringsutvikling!

KONTAKTINFO

Daglig leder:      Per Helge Malvik
E-post:               per.helge@suns.no
Mobil:                 +47 908 59 380
Internett:             www.suns.no
Facebook:          www.facebook.com/sunndalnaeringsselskap

 

Del på Facebook