Organisering

PROGRAMSTYRE

Programmet ledes av et bredt sammensatt styre der er det også er med representanter fra næringslivet i begge kommunene.

Programstyrets sammensetning per 2017 er som følger:

Medlemmer av programstyret

Representant for / oppnevnt av

Ståle Refstie (leder)
Lilly Gunn Nyheim (nestleder)
Lise Mari Brøske
Tone Hustad
Svein Erik Nilsen
Lars Løseth
Torstein Ottem
Gøril Berntsen
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Surnadal kommune
Sunndal kommune
Næringslivet i Surnadal
Næringslivet i Surnadal
Næringslivet i Sunndal
Næringslivet i Sunndal

Observatører

Representant for / oppnevnt av

Knut Haugen
Randi Dyrnes
Eivind Ryste
Surnadal kommune, rådmannen
Sunndal kommune, rådmannen
Møre og Romsdal fylkeskommune

 

MANDAT

Programstyret skal lede programarbeidet innen rammene av den godkjente samarbeidsavtalen
og godkjente planer for utviklingsprogrammet. Programstyret plikter å utarbeide årlige
handlingsplaner og rapporter som skal framlegges for Partene.
Programstyret disponerer de ressursene som inngår i programmet, og forestår nærmere prioritering
og disponering av disse.

Se hele plattformen for samarbeidet: SUSU Utviklingsprogram 2014-2017

PROGRAMADMINISTRASJONEN

Programadministrasjonen består av to utførende parter: Plan- og utviklingsavdelinga i Surnadal
kommune under ledelse av kommunalsjef Karin Halle og Sunndal Næringsselskap (SUNS) under
ledelse av daglig leder Per Helge Malvik. Leder for programadministrasjonen er Karin Helen Halle,
mens det økonomiske ansvaret for programarbeidet ligger hos Per Helge Malvik
Administrativ ressursdisponering og – prioritering innen de rammene som utviklingsprogrammet blir
stilt til rådighet, tilligger lederne for de to nevnte utførende parter.

SUSU-administrasjonen 2017

 

Administrasjonen:

Karin Halle, leder
Per Helge Malvik, økonomiansvarlig
Anne Lise Wullum
Harald Bredesen
Ninni Innvik
Mette Sæter Ormset
Anne Gulla Hagen
Sigrun Rødset

Se kontaktinformasjon til administrasjonen.

Surnadal kommune
SUNS
Surnadal kommune
Surnadal kommune
SUNS
SUNS
SUNS
Sunndal kommune

 

ARBEIDSUTVALG

Det er opprettet et eget arbeidsutvalg (AU), som består av leder og nestleder i programstyret og
programleder/prosjektleder og økonomiansvarlig:

Ståle Refstie
Lilly Gunn Nyheim
Karin Helen Halle
Per Helge Malvik
leder programstyret
nestleder programstyret
programleder
økonomiansvarlig

RÅDSORGAN

Det vil bli arbeidet for å etablere et rådsorgan sammensatt av sentrale næringslivsaktører i regionen
som skal gi innspill til SuSu-Programmet / Programstyret og kunne fungere som et rådsorgan når det
gjelder sentrale utviklingstema for regionen, både av næringsmessig og samfunnsmessig karakter.

Del på Facebook